با سلام

به ثبت نام کنندگان در کارگاه های آموزشی، گواهی نامه معتبر انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران و انجمن ساخت و تولید انگلستان و مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.