آغاز ثبت نام و ارسال مقاله کامل 1400-10-10
آخرین مهلت ارسال مقالات 1400-12-07
تاریخ اعلام نتایج داوری 1400-12-08
آخرین مهلت ارسال فایل ارائه شفاهی 1400-12-09
1400-12-11
1400-12-12