1. تحکیم ارتباط صنعت و دانشگاه

2. ایجاد فضای علمی و ارتباط تحقیقاتی بین پژوهشگران کشور

3. تشکیل نشستهای تخصصی جهت بررسی و دسته بندی مسائل و مشکلات صنعتی کشور

4. ایجاد فضا و شرایط مناسب جهت ارائه آخرین دستاوردهای تحقیقاتی پژوهشگران حوزه ساخت و تولید کشور