از پژوهشگران محترم تقاضا می‌شود تا یافته‌های خود را در 4 الی 6 صفحه مطابق با الگوی نگارش مقاله ارسال نمایند. برای دریافت فایل الگوی نگارش روی "الگوی نگارش مقاله" کلیک کنید. 

دبیرخانه کنفرانس از بررسی مقالاتی که مطابق این دستورالعمل تهیه نشده باشند (مانند عدم رعایت ساختار تعیین شده یا تعداد صفحات)، معذور است. مقالات باید با فرمت docx با درج مشخصات کامل نویسندگان ارسال گردند. دقت نمایید که نام همه نویسندگانی که در فایل word مقاله آمده، در فرم آنلاین وبسایت نیز، هنگام ثبت مقاله، وارد شوند. کلیه مکاتبات بعدی با نویسنده مخاطب انجام خواهد شد.

 

کلیک کنید:              فایل برنامه زمانی ارائه مقالات 

کلیک کنید:              قالب ارائه مقالات

کلیک کنید:              قالب مقاله

Click:             Oral Presentation Template

Click:                             Paper Template