نحوه ورود به لینک اسکای روم
1400-12-10

نویسندگان و شرکت کنندگان جلسات برای ورود به لینک اسکای روم از گزینه میهمان و با وارد کردن نام و نام خانوادگی خود استفاده نمایند. راهنمای ورود به لینک و استفاده از اسکای روم در صفحه اصلی سایت قرار دارد.